వంకాయ- అల్లం పచ్చిమిరపకాయ: Vankáya Allam Pacchimirapakáya- Aubergine with Ginger & Green Chilli

Ingredients

 • Ingredients
 • 7 small round aubergines (Eggplant/Brinjal, Baingan, Vankáya)
 • 4 Green chillies
 • 1 inch Ginger (Adrak, Allam)
 • 1 tsp split Chickpeas (Chana dal, Senagapappu)
 • 1 tsp split black gram (Urad dal, Minappappu)
 • 1/2 tsp Turmeric (Haldi, Pasupu)
 • 1/4 tsp Asafoetida (Heeng, Inguva)
 • 3 Curry leaves (Kadipatta, Karuvepáku)
 • 1 tsp Tamarind paste
 • 1/2 tsp Salt (or to taste)
 • 4 stems Cilantro (Kotimeer)
 • 1 tbsp oil

Instructions

Comments

Log in or Register to write a comment.