ಕೇವಲ ಟೊಮೇಟೊ,ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯಾದ ಸಾರು ಮಾಡಿ, ದಿನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರಾ #PriyasMadhyamakutu

Comments

Log in or Register to write a comment.