വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെമ്മീൻ  ഇങ്ങനെ പാചകം ചെയ്തു നോക്കൂ  ചെമ്മീൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കറി / prawns curry

Comments

Log in or Register to write a comment.